1393-11-29
آنچه مطرح شد و معمولاً در آثار مربوط به قالی مطرح می شود، متأسّفانه درباره ی گذشته ی ترکمن هاست. قالی بافی امروز آنان و هر قوم یا ملّت دیگر متأسفانه، تنها مورد توجّه بازرگانان است .
1393-11-29
ترکمن ها قوميتي سخت كوش و اصيل هستند که هم اکنون در شمال ایران، شمال افغانستان و شرق دریای خزر زندگی می کنند
Showing 160 to 162 of 162 (17 Pages)