1399-11-14
هر چقدر هم که زمان بگذرد و غذاهای جدید و امروزی پخته شوند باز هم غذاهای سنتی حال و هوایی دیگر دارند.