1399-12-05
اگر گودال ها و چاله های بسته ای را که از آب پر شده اند و با آب های آزاد ارتباط ندارند دریاچه بنامیم، دریاچه های بسیاری در مناطق کوهستان و کوهپایه ای و چاله های مرکزی ایران وجود دارد
1399-11-28
ایران پهناور از ناهمواری¬ها و پستی و بلندی¬هایی نظیر کوهستان و نواحی جلگه ای ساحلی و بیابان¬ها و دشت¬های وسیع تشکیل شده است.
1399-11-24
اگر گودال ها و چاله های بسته ای را که از آب پر شده اند و با آب های آزاد ارتباط ندارند دریاچه بنامیم
1399-11-11
در این جا میخوایم به مناطق جنوبی البرز بریم و منطقه ی دماوند و براتون توصیف کنیم
1399-11-09
بازار کاشان مربوط به دوره صفویه است و در کاشان، راسته بازار بزرگ شهر واقع شده است.