1399-11-17
سامان در شمال غربی منطقه چهارمحال، در دامنه کوه شیراز واقع شده است. و از مناطق باستانی و آبادان چهارمحال است.
1395-01-26
جشن نوروز
1395-01-19
سیزدهم فروردین
1394-12-20
چهارشنبه سوری
1394-08-04
آداب و رسوم طلب باران در روستاي سميه
1394-07-25
باران خواهی چمچه خاتون