1397-03-23
در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران، هنر، بزرگترین هدیه دایم ملت ایران به تاریخ جهان بوده است. هنری که سرچشمه آن، تمام قلب و روح هنرمندش بوده و تار و پودش آمیخته با فرهنگ آن ملت است. صنایع دستی که راوی دیروز تا امروز و فرداهای کشورمان است همان هنری است که از دستان هنرمند ایرانی، زاده شده است.