1397-03-02
ر جسمی بر حسب رنگ خود، نور همرنگ خويش را منعكس می كند